Mindblown: a blog about philosophy.

  • Hello world!

    कमी शेती जास्त उत्पन्न कोरोना काळात शेतीचे महत्व खूप लोकाांनाखूप वेगाने याकडे आकर्षित झाला आहे आयुवेदिक औषधीबनवण्यासाठी तुळशीचा िेखील मोठ्या प्रमाणात वापर होतो कोरोनाच्या काळात तुळशीच्या मागणीतमोठ्या प्रमा आयुवेदिक औषधी बनवण्यासाठी तुळशीचा िेखील मोठ्या प्रमाणात वापर होतो कोरोनाच्याकाळात तुळशीच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.कांपनयाांना तुळशीची खूप मोठी गरज होती याच तुळशीचे आपल्याला वेगळे महत्त्व […]

Got any book recommendations?